Ana Səhifə / Haqqımızda / Monoqrafiyalar

Monoqrafiyalar

FİLİZƏMƏLƏGƏLMƏ PROSESLƏRİNDƏ METALLARIN GEOKİMYASI VƏ MİNERALOGENİYASI

FİLİZƏMƏLƏGƏLMƏ PROSESLƏRİNDƏ METALLARIN GEOKİMYASI VƏ MİNERALOGENİYASI

(C.Ə.Azadəliyev)

Monoqrafiyada filizəmələgətirən 40-dan artıq metalın − qara, əlvan, nadir, nəcib və radioaktiv metalların tətbiqi, kəşf tarixi, ehtiyatları, hasilatı və istehlakı məsələlərinin çox qısa şərhindən sonra başlıca olaraq metalların bəzi fiziki və geokimyəvi xassələri, endogen və ekzogen mənşəli mineraləmələgəlmə proseslərində geokimyəvi davranış xüsusiyyətləri və mineralogeniyası kifayət dərəcədə dolğun, lakin olduqca yığcam və asan dərkolunan məzmunda verilmişdir.


Kitab müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən mütəxəssislər, elm və təhsil adamları, istehsalatda çalışan geoloqlar, eləcə də ali məktəblərin geologiya fakültəsində müvafiq ixtisaslar üzrə, qismən də kimya fakültəsinin qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə təhsil alan yuxarı kurs tələbələri, magistrantlar, aspirantlar və dissertantlar üçün çox faydalı bilik mənbəyi ola bilər.
 

AZƏRBAYCANDA PALEONTOLOGİYA ELMİNİN İNKİŞAFI

AZƏRBAYCANDA PALEONTOLOGİYA ELMİNİN İNKİŞAFI

(Т.A.Həsənov)

Kitabda paleontologiya elminin Azərbaycanda formalaşması və inkişafı,


Azərbaycan Paleontologiya Cəmiyyətinin təsisi və paleontoloqların istehsalatdakı fəaliyyəti, beynəlxalq əlaqələri və s. barədə məlumatlar verilir. Oxucunu maraqlandıran bir sıra mühüm paleontoloji abidələr haqqında məlumatlar da kitaba daxil edilmişdir.


Kitabın ikinci hissəsində Azərbaycanda paleontologiya və stratiqrafiya elmlərinin əsasını qoyan və inkişaf etdirən paleontoloqların fotosu, elmi fəaliyyətini əks etdirən məlumatlar verilir.


Kitab geoloqlar, bioloqlar, pedaqoqlar, ali məktəb tələbələri və bu elmin tarixi ilə maraqlananlar üçün əhəmiyyət kəsb edə bilər, geniş oxucu kütləsi üçün faydalı vəsaitdir.
H.ZƏRDABİ ADINA TƏBİƏT TARİXİ MUZEYİ

H.ZƏRDABİ ADINA TƏBİƏT TARİXİ MUZEYİ
Kitabda Həsənbəy Zərdabi adına Təbiət Tarixi Muzeyinin yaranma tarixi, Abşeron yarımadası, Ceyrançöldə və b. obyektlərdə aparılan elmi tədqiqatlar, Azərbaycanın geoloji quruluşu, faydalı qazıntıları haqqında məlumat verilir. Muzeyin eksponat və ekspozisiyalarda müasir və qazıntı halında tapılan faunadan mərcanların, balıqların, suda-quruda yaşayanların, sürünənlərin, quşların və məməlilərin skelet və müqəvvalarının izahı və fotoşəkli verilir.
 
 
Kitabda həmçinin muzeydə saxlanılan və adları «Qırmızı kitab»a düşmüş heyvanların siyahısı və başqa materiallar dərc olunur.
 
 
Kitab təbiətşünasların, tələbələrin, məktəblilərin və geniş oxucu kütləsinin marağını cəlb edən əyani vəsaitdir.
Məmmədov Ələşrəf Veysəl oğlu

Məmmədov Ələşrəf Veysəl oğlu

(Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri)

Biblioqrafiyada görkəmli geoloq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü (akademiki), Azərbaycan Respublikası Dövlət mükafatı laureatı, H.Z.Tağıyev adına Azərbaycan Milli mükafatı laureatı, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru professor Ələşrəf Veysəl oğlu Məmmədovun həyatının, elmi, elmi-təşkilatı, pedaqoji və ictimai fəaliyyətinin əsas mərhələləri əks olunur.
 
 
Kitabça elmi işçilər, geologiya sahəsində çalışan mütəxəssislər və elmin tarixi ilə maraqlananlar üçün vəsaitdir.