Ana Səhifə / Haqqımızda / Şöbələr / Seysmologiya və seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsi

Seysmologiya və seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsi

Şöbə rəhbəri: Yer elmləri üzrə elmlər doktoru, dosent Babayev Qulam Rüstəm oğlu

Теlefon: (+99412) 5100141 (əlavə 254)
E-mail: babayev74@gmail.com

Tədqiqatların istiqamətləri:

 • seysmikliyinin məkan-zaman xüsusiyyətləri;
 • zəlzələlərin fokal mexanizmləri: gərginlik şəraitinin qiymətləndirilməsi;
 • deformasiya prosesləri;
 • palçıq vulkanizminin zəlzələlərlə əlaqəsi;
 • neft yataqlarına seysmik proseslərin təsirinin qiymətləndirilməsi;
 • mikrotremor tədqiqatları;
 • seysmik təhlükənin və riskin qiymətləndirilməsi;
 • paleoseysmologiya;
 • süxurların maqnetizmi;
 • paleomaqnetizm;
 • zəlzələlərin seysmomaqnit müjdəçilərinin aşkarlanması;
 • Yerin maqnit sahəsinin təkamülün müxtəlif dövrlərdə paylanmasının öyrənilməsi, habelə praktik geologiya məsələlərinin həll olunması;
 • maqnit qütbün işarəsinin dəyişmə səbəblərinin aşkarlanması;
 • Yer qabığının və üst mantiyanın quruluşunun öyrənilməsi;
 • maqnetit daşıyan süxurların qalıq maqnetizasiyasının yüksək temperaturlu maqnit yaddaşı fenomeninin fiziki təbiətinin öyrənilməsi.
   

Şöbənin əməkdaşları tərəfindən:

 • Seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsi modelinə əsasən Abşeron yarımadasının mühüm seysmotektonik xüsusiyyətləri və potensial seysmogen strukturların seysmikliyi təyin edilmişdir.
 • Qafqaz regionu (Azərbaycanın hüdüdlarında) litosferinin gərginlik və deformasiya şəraitinin formalaşmasında rol oynayan relyefin topoqrafik xüsusiyyətlərinin təsiri müəyyən edilmişdir.
 • Nakamura metodu ilə qrunt şəraitlərinin Bakı şəhərinin seysmik intensivliyinə təsiri təyin edilmişdir.
 • Abşeron yarımadası və Bakı şəhəri üçün ehtimal və deterministik nəzəriyyələrə əsasən seysmik təhlükənin təsiri qiymətləndirilmişdir.
 • Baş verən seysmik hadisələrin ardıcıllığının dinamikası klaster və Alan faktoru analizi, həmçinin çoxölçülü qruplaşma metodu vasitəsilə tədqiq edilmişdir.
 • 25 noyabr 2000-ci il güclü Xəzər zəlzələsindən əvvəl və sonra Abşeron və Şamaxı-Qobustan ərazilərində yerləşən palçıq vulkanlarının statik və dinamik gərginliklərinin dəyişiklikləri təhlil edilmişdir.
 • Bakı şəhəri ərazisi qruntunun güclü titrəyişlərinin hiss edilən ssenar zəlzələlərin parametrlərinə əsasən modelləşdirilməsi.
 • Böyük Qafqazın cənub yamacının seysmoaktiv zonalarının seysmik rejimini səciyyələndirən stasionarlıq tədqiq olunmuşdur.
 • Azərbaycanın fanerozoy dövrünün istinad maqnit-stratiqrafik şkalası tərtıb edilmişdir və bu da öz növbəsində, çökmə qatların stratifikasiyasının əsasını, yaşa görə ayrılmasını, kontinental və dəniz çöküntülərinin stratiqrafik korrelyasiyasını və sərhədlərin əsaslandırılmasını təşkil edir;
 • Cənubi Xəzərin çökmə süxurlarının maqnit-stratiqrafiyası pliosen-holosen çöküntülərinə ayrılmışdır, neft-qaz strukturlu sahələrin korrelyasiyası aparılmışdır və paleomaqnit məlumatlara əsasən yaranma tarixi dəqiqləşdirilmişdir;
 • dərinlik çöküntülərinin paleotektonik kriteriləri aşkar edilmişdir və paleo en dairəsi təyin olunmuşdur;
 • mütləq yaş məlumatları və geoloji təhlil nəzərə alaraq məhsuldar qatın magnetostratiqrafik zonalı şkalası tərtib edilmişdir: svitaların formalaşma zamanı, çökmə sürəti müəyyən edilmiş və məhsuldar qatda müddəti hesablanmışdır;
 • geomaqnit sahəsinin gərginliyinin lokal variasiyalarda (seysmomaqnit effektləri) əks olunan dönmə proseslərin Episentral zonalar yaxınlığında süxurların qalıq maqnitləşmənin dəyişilməsində rolu təyin edilmişdir;
 • paleomaqnit məlumatlara əsasən Kiçik Qafqazın tektonik inkişaf tarixi dəqiqləşdirilmiş və onun bloklu quruluşu, maqmatik ocağının yatma dərinliyi təyin edilmişdir;
 • Böyük və Kiçik Qafqaz ərazilərində müxtəlif geostrukturların dinamikasının kinematik parametrləri təyin edilmişdir və Böyük və Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsinin əsas plitələrinin palinspastik rekonstruksiyası aparılmışdır;
 • dərin Saatlı quyusu ilə qazılmış vulkanogen süxurlarının maqnit xüsusiyyətləri öyrənilmişdir;
 • Naxçıvan MR paleozoy, paleogen və Talış strukturunun paleogen yaşlı çöküntülərində paleomaqnit tədqiqatları aparılmışdır.